کتاب ها

می‌گویند سفر پیش از آن که در مسیر رفتن قرار بگیری، آغاز می‌شود؛ از همان هنگام که نیت می‌کنی. حالا می‌توان به سفر رفت، بی‌آن که بار و بنه سفر بسته شود و حتی بی‌آن که نیتی صورت بگیرد. نه نیازی به خرید بلیت هست، نه نگرانی برای پیدا کردن هتل. این بار، یک کتاب، ما را به سفر می‌برد. سفر از همان صفحات آغازین که نه، از روی جلد کتاب «برگ اضافی» آغاز می‌شود، درست از همان جا که نوشته شده:«یادداشت‌هایی از شرق تا غرب».’

‘ این را واقعا می‌دانم که با سفر، مفهوم لذت از جهان هستی را بیشتر دریافته‌ام و احساس خوشبختی بیشتری کرده‌ام. این احساس خوشبختی به واسطه بخش خوش گذرانه سفر نیست که در حضر هم می‌توان خوش گذراند اما احساس خوشبختی نکرد. این احساس تنها با تجربه سبک زندگی مردم جهان است که پدید می‌آید. ’
بخشی از کتاب مارک دو پلو